Projectes a debatre

Aquests son projectes oberts, els compartim amb vosaltres perquè estàn sobre la taula per ser parlarts debatuts i consensuats entre tots i totes:

0

Canvi de model de governança

Proposta i debat. Moment zero.
Llegir més.

1

Comptabilitat analítica

Implementació de la comptabilitat analítica a tot el pressupost Col·legial. Moment zero.
Llegir més.

2

Traçabilitat econòmica

Implementació d’un sistema informàtic per tal que cada col·legiada/col·legiat, per mitjà de la comptabilitat analítica pugui conèixer el què paga, sigui quota, serveis de visat, serveis itts, cursos formació o qualsevol altre servei. On es gasta cada euro pagat i la traçabilitat del mateix des que ella o ell paga fins que es gasta. Moment 1.
Llegir més.

3

Econòmicament decisiu

Implementació d’un sistema informàtic per tal que cada col·legiada/col·legiat en el seguiment i la traçabilitat del què paga per quota o servei, pugui decidir i expressar en cada moment si està d’acord o el grau d’acord.
Llegir més.

4

Nova web interactiva

Nova web interactiva, més actual, amb major connectivitat i amb possibilitat de consultes i respostes telemàtiques amb notificacions i avisos en els mòbils. Sistema bidireccional de baix a dalt i de dalt a baix, per tant transversal. Moment 1. En el Moment zero us de sistemes de consulta web estandarditzats.

5

Servei de consulta als col·legiats

Implementació del servei de consulta i resposta als Col·legiats/Col·legiades en totes les estructures del Col·legi. Moment zero.

6

Resposta ciutadana

Implementació del servei de consulta i resposta a la Ciutadania en totes les estructures del Col·legi. Moment zero.

7

Crida a tots els arquitectes

Implementar una campanya per contactar amb tots els arquitectes col·legiats i no col·legiats per apropar-los a la casa de les arquitectes/dels arquitectes i des del diàleg, trobar mecanismes d’interrelació. Com a casa de tots.

8

Diversitat

Canvi sistemes de col·legiació per generar diferents i múltiples maneres de vinculació al col·legi, per interessos, serveis, mínims, edat etc... pensades per les enèsimes maneres de viure i treballar l’arquitectura i la professió.

9

Gènere

Un Coac feminista que es preocupi perquè la legislació que repercuteix directament en el disseny de les ciutats tingui visió de gènere, que segueixi vetllant per la paritat entre homes i dones en tots els càrrecs de representativitat, en els actes de presentació a casa nostra, en els jurats dels concursos, en cadascun dels espais en què es desenvolupa l'arquitectura i l'urbanisme.

10

Desplegament internacional

Potenciar una oficina internacional, que s’ha d’actualitzar per poder donar servei i representar al nostre col·lectiu mes enllà del seu àmbit territorial original, com a enllaç entre els diferents serveis que administracions, institucions o empreses privades han desenvolupat en els últims anys per ajudar a internacionalitzar les nostres empreses; establint convenis i relacions amb altres col·legis i associacions d’arquitectes per facilitar el trànsit de professionals i/o serveis; donant contingut i representativitat a la xarxa de “corresponsals”.

11

Universitat

Crear una Oficina de relacions societat - universitat amb l’objectiu de vehicular els possibles convenis entre la universitat i la societat, fruit d’escollir emplaçaments, programes o situacions reals susceptibles d’incorporar-se com a projectes docents.

12

Arquitectes i funció pública

El COAC podria obrir un espai de debat, suport i posta en comú de les qüestions que afecten els arquitectes d'ajuntaments petits i amb pocs mitjans. Un espai de debat que també podria estar obert als arquitectes municipals d'ajuntaments més grans perquè hi fessin les seves aportacions. 

Un espai de debat que podria ser tant “virtual”, coordinat per l'equip del COAC, com “presencial”, amb l'organització  d'algunes sessions anuals obertes que comptessin amb la participació i assistència de totes aquelles persones que hi poguessin estar interessades.

Per altre banda, el paper que pot assumir el coac, amb relativa facilitat i senzillesa, és el de persona que ajuda als ciutadans en tràmits i gestions del mon de l’arquitectura enfront de l’administració i viceversa, l’arquitecte com a catalitzador d’allò que l’administració vol explicar als ciutadans, en definitiva, mediar per aconseguir processos més eficients per a les persones, per l’administració i pel propi col·lectiu d’arquitectes.

13

Cultura

El Coac com aixopluc i viver d’activitats culturals, dintre i fora.

14

Coac virtual

App del COAC
Creació d'una app que permeti votar i aportar propostes d’acord amb el nou model de governança proposat. Accedir a la informació econòmica d’acord amb el nou model pressupostari proposat. Permetre realitzar i consultar tots els tràmits. Rebre notificacions de forma filtrada sobre esdeveniments / aprovacions / concursos, segons l’interès de cada usuari. Registrar-se a esdeveniments i gestionar reserva d’espais de reunió i de conferències.

COAC en streaming 
Retransmissió en directe dels actes i conferències del Coac.

Escola Sert online 
Potenciar la formació mitjançant vídeo tutorials, ja que permeten la formació de l’usuari en qualsevol lloc i qualsevol moment. Oferir els cursos en streaming amb possible interacció a temps real dels participants.

Biblioteca digital 
Moltes de les subscripcions que poden interessar a un arquitecte, ja es poden rebre en format digital. Posar a l’abast dels col·legiats una plataforma de consulta d’aquests documents.

Telegram del Coac
Telegram és una plataforma de missatgeria instantània gratuïta que permetria realitzar consultes de tot tipus via missatge de text de manera immediata. Com a referent, el servei gencat.cat 012 ha incorporat aquest servei per millorar l’atenció dels usuaris.

15

Bossa d’hores de formació

Formació gratuïta col·laborativa. L’arquitectura és una professió amb un ventall enorme de competències i per tant, una gran quantitat de professionals especialitzats en cadascun d’aquests àmbits. La “bossa d’hores de formació” pretén potenciar la formació gratuïta i col·laborativa a través de la generació d’una dinàmica de compartir coneixements.

Dinamitzar la relació entre els arquitectes (i estudiants) i d’aquests amb al col·legi. Generar sinergies entre qualsevol branca de l’arquitectura, per exemple,  entre joves que poden aportar coneixements de noves tecnologies i veterans que aportin experiència. Convertir el COAC en una plataforma d’intercanvi i actualització constant per a totes i tots. Aquest és un sistema compatible amb cursos de pagament, patrocinats, càpsules, etc...

16

Protecció i supervisió de les condicions laborals

L’objectiu és protegir als arquitectes/as (col·legiats/ades o no) de contractes inadequats o de situacions de fals autònom.

Un dels problemes que ha arrossegat la crisi del sector i les baixades d’honoraris és la pèssima situació laboral en la que es troben molts/tes arquitectes que treballen per compte d’altri. Una gran part de professionals han de treballar de fals autònom, es a dir, tenir les despeses i condicions d’un autònom però amb els desavantatges d’un contracte exclusiu.

Els/Les arquitectes que aconsegueixen contracte, tampoc ho tenen gaire millor, ja que aquests contractes son, en molts casos, per tasques que no es corresponen amb la feina tècnica que finalment es desenvolupa. Alguns exemples coneguts de primera mà son contractes d’administratiu o fins i tot d’ajudant de cambrer per feines de redacció de projecte.

El COAC ha de tenir present aquesta realitat d’una part important dels professionals i ha d’intervenir. La intervenció s’enfoca des de dos punts de vista:

Protecció
Assessorament i defensa laboral pels arquitectes (col·legiats/ades o no) que es troben en aquestes situacions d’abús.

Supervisió
Regulació i control de les condicions laborals que ofereixen els despatxos o empreses que contracten arquitectes.

17

Jovent

Per una arquitectura i un urbanisme que no siguin exclusius del món professional. Per fer possible que des de les escoles no veiem tan de lluny la casa de l’Arquitectura i que el jovent d’aquest país, estudiants d’arquitectura inclosos, també ens en sentim part activa.

Per una relació de simbiosi més fluïda entre l’Escola i el Col·legi, on ambdós en surtin beneficiats. Per acabar amb el desconeixement majoritari que l’estudiantat tenim de la casa de l’arquitectura abans d’arribar al món laboral.

Per un COAC que es preocupi per tota aquella gent que s’interessa pel món de l’arquitectura i de l’urbanisme, un col·lectiu veritablement divers i el sàpiga escoltar i treure’n profit. En síntesi, entendre l’arquitectura com a nexe i punt d’unió de moltes altres disciplines.

Per l’apoderament d’arquitectes joves i acabar amb unes condicions precàries que fa tants anys que com a col·lectiu arrosseguem. Per acabar amb totes les desigualtats de gènere també existents en aquest àmbit, que ens afecten doblement a les dones joves arquitectes.

#OBRIMELCOAC_DDD